Syrjäytymiskehitykseen on puuttuttava varhaisessa vaiheessa

Varhaiskasvatukseen ja kouluihin on järjestettävä riittävästi oikeanlaisia tukitoimia. Yksilöllisten haasteiden huomaaminen ja oikeanlaisten tukitoimien saaminen riittävän varhaisessa vaiheessa ehkäisee lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia ja syrjäytymiskehitystä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja oppimista tukevaan oppimisympäristöön. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen ja oikeanlainen tukeminen helpottaa koko opetusryhmän työskentelyä ja parantaa oppimistulosta. Teen itse töitä haasteellisesti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa yksityisellä sektorilla. Oman työni näkökulmasta katsottuna haaste on, että esimerkiksi neuropsykiatrisista haasteista johtuvia erityistarpeita ei pystytä kohtaamaan ja tukemaan tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. ADHD, asperger- ja muu autismin kirjoon kuuluvat piirteet eivät ole sairaus, vaan ominaisuus, jonka kanssa oppii elämään, kun lapsi ja perhe saa oikeanlaista tukea ja apua. Nämä piirteet näkyvät usein jo varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaisen vaiheen riittävällä tuella autetaan koko perhettä ja ehkäistään mm. ”kouluallergian” vahvistumista ja syrjäytymiskehitystä, kun oppimista, kasvua ja kehittymistä pystytään tukemaan yksilölliset tarpeet entistä paremmin huomioiden. Esimerkiksi aistiyliherkkä lapsi ei pysty keskittymään opiskeluun ja oppimiseen, kun keskittyminen menee siihen, että pystyisi olemaan luokassa, ympäröivässä äänimaailmassa, hankaavat vaatteet päällä, kirkkaissa valoissa jne, Kun oppiminen häiriintyy, jää ikätasostaan jälkeen, koulumenestys laskee, negatiivinen palaute saa aikaan sen, että ei enää halua yrittää, poissaolot lisääntyvät, käyttäytyminen on häiritsevää ja syrjäytymiskierre alkaa. Lopulta päädytään kodin ulkopuoliseen sijoitukseen, kun tilanne kriisiytyy, vanhemmat uupuvat ja lähiympäristö on keinoton.
Koulumenestyksen jäädessä heikoksi tai päättötodistuksen puuttuessa on vaikea hakeutua jatko-opintoihin. Myös motivaatio voi olla alhainen. Kun mitään ei kiinnosta tai motivoi, on helppo jäädä kotiin. Usein kuuleekin, että ”ei mun tartte, kun sossu maksaa”. Työttömien aktivointi on tärkeää meidän kaikkien kuntalaisten kannalta, koska mehän sen ”sossurahan” maksamme veroina. Sen takia akaalaisten työttömyyteen ja syrjäytymiseen on puututtava aktiivisesti. Aktivointitoimet on suunnattava niin, että pitkäaikaistyöttömistä johtuvien sakkojen maksamisen sijaan, sakkoihin menevät määrärahat suunnataan työttömien toimintaa ja aktivointia ohjaavien työntekijöiden palkkaamiseen. Jokaiselle halukkaalle on tarjottava vähintään työharjoittelumahdollisuus syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. On toki niitä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty töitä koskaan tekemään, mutta onko työttömyyskortisto silloin heille oikea paikka?
Tulevaisuuden Akaa tarvitsee aktiivisia ja osallistuvia kuntalaisia. Ennalta ehkäisevillä toimilla, varhaisen vaiheen puuttumisella ja tarpeeksi vahvalla tuella on mahdollista vahvistaa hyvinvointia sekä vaikuttaa syrjäytymiskehitykseen ja pitkällä tähtäyksellä myös työttömyyden vähenemiseen. Jokaisen akaalaisen etu on, että syrjäytymiskehitykseen on puututaan ajoissa.

Kommentointi on suljettu.